Үйл ажиллагаа

Цахим технологийн эринд суугаа газраас нь үл хамааран оюуны нэгдмэл чанар, мэдлэг ухааны урсгалыг бий болгох эрхэм зорилгод хөтлөгдөн үйл ажиллагаагаа явуулж байна.